श्री आदिनाथ भगवान के भंडार की पेढी

श्री ओसवाल श्री संघ घाणेराव

Dikshas

Panyas Pravar Shree Vidyanandji Maharaj Saheb
Diksha Tithi: Falgun Sud 6, Sawant 2015
Birth Date: Magasar Vad 30 Sawant 1997
Sansarik Name: Atormalji
Guruji: Param Pujjya Acharya Shrimadh Vijay Himachal Surishwarji Maharaj Saheb
Father's Name: Keshrimalji Multanmalji Gundecha
Mother's Name: Panibai Keshrimalji Gundecha